Như ảnh tùy hình
ID017661 - Tự Điển : Như ảnh tùy hình 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

如影隨形

Như: Giống như, ví như, hoặc là, không đổi. Ảnh: cái ảnh, cái bóng. Tùy: theo.

Như ảnh tùy hình là như bóng theo hình, không thể tách rời ra được,hình thế nào thì ảnh thế đó (hình cong thì ảnh cong).