弱水

A: Feeble water.

P: Eau faible.

Nhược: Yếu, kém. Thủy: nước.

Nhược thủy là nước yếu, chỉ cõi Tiên.

Theo điển tích về đảo Bồng Lai, chung quanh đảo ấy là biển mà nước biển nầy rất yếu, đỡ không nổi hạt cải, tức là bỏ hạt cải trên nước yếu nầy thì hạt cải chìm ngay. Chỉ có cõi Tiên mới có nhược thủy, nên Nhược thủy chỉ cõi Tiên.