Nhứt tướng công thành vạn cốt khô
ID017726 - Tự Điển : Nhứt tướng công thành vạn cốt khô 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần NH
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

一將功成萬骨枯

Nhứt: Thứ nhứt, một, mỗi một, đứng đầu, hơn hết, thống nhứt, tổng quát. Tướng: vị tướng chỉ huy binh sĩ đánh giặc. Công thành: làm nên chiến công. Cốt khô: xương khô.

Câu trên có nghĩa là: Một ông tướng làm nên công trận thì phải có hàng vạn binh sĩ chết khô nơi mặt trận.