冤屈

A: Oppressed.

P: Opprimé.

Oan: Bị ức, không làm mà chịu. Khuất: bị che lấp, bị đè nén không tỏ ra được.

Oan khuất là bị oan ức mà không kêu ca tỏ bày ra được.