A: To twist.

P: Se tordre.

Oằn là cong xuống vì bị một sức nặng đè xuống.

Oằn oại là thân mình bị cong quẹo do một sức quá nặng đè lên vai hay do sự đau đớn quá sức.

TNHT: Đồ thơ oằn oại gánh nghiêng vai.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.