A: The traitor.

P: Le traïtre.

Ong tay áo là nói tắt thành ngữ: Nuôi ong tay áo.

Nuôi con ong trong tay áo thì thế nào cũng bị ong chích.

Ong tay áo là chỉ kẻ phản bội, ăn của chủ nhà rồi trở lại hại chủ nhà.

KSH: Phải chừa thói loài ong tay áo.

KSH: Kinh Sám Hối.