Ôn, lương, cung, khiêm, nhượng
ID017793 - Tự Điển : Ôn, lương, cung, khiêm, nhượng 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần O
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

溫,良,恭,謙,讓

Ôn: ôn hòa. Lương: tốt, lương thiện. Cung: kính trọng. Khiêm: khiêm tốn. Nhượng: nhường nhịn.

TL: Ra giao thiệp với đời thì phải tập giữ tánh: Ôn, lương, cung, khiêm, nhượng.

TL: Tân Luật.