溫凊

A: Filial duty.

P: Devoir filial.

Ôn: Ôn là ấm, hoà nhã. Sảnh: mát. Ôn sảnh là ấm và mát.

Thành ngữ: Đông ôn hạ sảnh, nghĩa là: mùa đông thì ấp cho ấm, mùa hạ thì quạt cho mát. Dịch ra thành ngữ Việt văn là: Quạt nồng ấp lạnh, chỉ sự hiếu thảo của con đối với cha mẹ.

Điển tích: Hoàng Hương, tự là Văn Cường, người đời Hậu Hán, mới 9 tuổi thì mẹ mất, thờ cha rất mực cung kính, thức khuya dậy sớm hầu cha, không dám xao lãng.

Vào mùa Đông, Hoàng Hương nằm ủ vào chăn chiếu để truyền hơi ấm cho cha khỏi lạnh, đến mùa hè thì quạt mùng gối cho cha được mát mẻ luôn. Nhờ vậy người cha sống thoải mái vui tươi, không biết cái lạnh mùa đông hay cái nóng mùa hè.

Quan Thái Thú Lưu Hộ ở quận biết Hoàng Hương là người con chí hiếu nên làm sớ tâu lên vua Hán xin ban thưởng để làm gương tốt cho mọi người. (Trích: Nhị thập tứ Hiếu)

HÁN VĂN: Dịch nghĩa:

Đông nhựt ôn khâm noãn,

Viêm thiên phiến chẩm lương.

Nhi đồng tri tử chức,

Thiên cổ nhứt Hoàng Hương.

Ngày đông ủ ấm chăn,

Ngày nóng quạt mát gối,

Trẻ thơ biết phận con,

Ngàn xưa một Hoàng Hương.