發心

Phát: Khởi đầu, mở ra, nổi lên, phân phối. Tâm: lòng dạ.

Phát tâm là mở ra cái tâm lành, mở ra cái tâm tu hành.

Phát tâm bố thí là mở ra tấm lòng muốn làm công việc bố thí, cứu giúp người hoạn nạn.

DLCK: Thính đắc Ngã ngôn, phát tâm thiện niệm....

DLCK: Di Lạc Chơn Kinh.