佛誕

A: Buddha 's birthday.

P: Jour de la naissance du Bouddha.

Đản: nuôi, nay gọi ngày sanh là Đản nhựt.

Phật đản là ngày sinh của Đức Phật.

Lễ Phật đản là lễ kỷ niệm ngày sanh của Đức Phật.

Khi xưa, Lễ Phật đản của Đức Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, nhưng về sau, Đại hội Phật giáo Thế giới lần 2 họp tại Đông Kinh (Nhựt Bổn) năm 1952, đổi lại là ngày trăng tròn: ngày 15 tháng 4 âm lịch. Giáo hội Phật giáo VN nay làm lễ Phật đản vào ngày 15 tháng 4 nầy. Năm giáng sanh ấy của Đức Phật ứng với năm 644 trước Chúa Giáng sinh.

Đạo Cao Đài vẫn giữ theo xưa, cử hành Đại lễ Vía Đức Phật Thích Ca vào giờ Tý ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch.