Phụ bất ngôn tử chi ác
ID018096 - Tự Điển : Phụ bất ngôn tử chi ác 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần P
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

父不言子之惡

Phụ: Cha. Bất ngôn: không nói. Tử: con. Ác: xấu, ác. Tử chi ác: cái xấu của con.

Ông Thái Công có nói rằng:

Phụ bất ngôn tử chi ác, Tử bất ngôn phụ chi quá.

Nghĩa là: Cha không nói cái xấu của con, con không nói cái lỗi của cha.