Phụng Thiên thừa vận
ID018138 - Tự Điển : Phụng Thiên thừa vận 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần P
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

奉天承運

Phụng: Vâng theo, thờ phụng, dâng hiến. Thiên: Trời. Thừa: vâng theo. Vận: vận số.

Phụng Thiên thừa vận là vâng theo mệnh Trời và vâng theo thời vận.

Đây là bốn chữ khởi đầu trong tờ chiếu của vua nhà Thanh bên Tàu. Các vua của nước ta, khi ra chiếu thường dùng bốn chữ: Thừa Thiên hưng vận.