方言

A: Idiom.

P: Idiome.

Phương: Hướng, phía, cách thức, vuông, địa phương, ngay thẳng, nơi chốn. Ngôn: lời nói, ngôn ngữ.

Phương ngôn là ngôn ngữ của từng địa phương.