方寸

A: Heart.

P: Le coeur.

Phương: Hướng, phía, cách thức, vuông, địa phương, ngay thẳng, nơi chốn. Thốn: một tấc.

Phương thốn là một tấc vuông, ý nói tấc lòng, tấm lòng.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.