QUÁI: 怪 Lạ lùng kỳ dị, yêu quái, rất lắm.

Td: Quái gở, Quái khí, Quái kiệt.