官員

A: Mandarin.

P: Mandarin.

Quan: Chức quan, của công. Viên: người, nhân viên.

Quan viên là những người làm quan.

TNHT: Chưa hết quan viên há hết chầu.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.