群眞

A: All the Saints.

P: Tous les Saints.

Quần: Nhiều người tụ họp đông đảo. Chơn: Chân: những vị tu hành đắc đạo thành bực Thánh hay bực Tiên, gọi là Chơn nhơn.

Quần chơn là các vị Thánh, Tiên.

TG: Hữu thỉ siêu quần chơn chi thượng.

TG: Tiên Giáo, Kinh Tiên Giáo.