龜毛

Qui: Con rùa. Mao: lông.

Qui mao là lông rùa.

Thường nói: Thố giác qui mao: sừng thỏ lông rùa, để chỉ những việc không thể có hay không thể xảy ra, giống như không bao giờ thỏ có sừng hay rùa có lông.