Qui ư Cực Lạc
ID018309 - Tự Điển : Qui ư Cực Lạc 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Q
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

歸於極樂

A: To return to the Nirvana.

P: Retourner au Nirvana.

Qui: Trở về, chịu về theo. Ư: tại, nơi. Cực Lạc: nơi hoàn toàn an vui hạnh phúc. Đó là cõi Cực Lạc Niết Bàn hay CLTG.

Qui ư Cực Lạc là trở về nơi cõi Niết Bàn, tức là đắc đạo, rời bỏ xác trần, linh hồn lên cõi Niết Bàn.

DLCK: Năng độ chúng sanh qui ư Cực Lạc, tất đắc giải thoát.

CLTG: Cực Lạc Thế giới.

DLCK: Di Lạc Chơn Kinh.