A: Precious and mysterious.

P: Précieux et mystérieux.

Quí: Sang trọng, có giá trị cao, gọi tôn người khác. Mầu: mầu nhiệm, huyền diệu.

Quí mầu là quí báu và mầu nhiệm.

TNHT: Gieo giống quí mầu thì công ấy chẳng chi sánh được.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.