鬼權

A: The power of the demons.

P: Le pouvoir des démons.

Quỉ: Ma quỉ. Quyền: quyền hành.

Quỉ là quyền hành của loài quỉ.

Cái quyền hành đó có được là do Đức Chí Tôn ban cho nó để nó thử thách người tu, khảo duợt người tu để xem chơn giả. Nếu người tu nào vượt qua được thì mới xứng đáng đắc quả.

BĐNĐ: Ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối loạn nền Đạo mà thử thách Thiên phong nữa.

BÐNÐ: Bát Ðạo Nghị Ðịnh.