Quỉ vô thường
ID018332 - Tự Điển : Quỉ vô thường 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Q
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

鬼無常

A: The changeful demon.

P: Le démon changeant.

Quỉ: Ma quỉ. Vô thường: không luôn luôn như vậy, tức là biến đổi luôn luôn.

Quỉ vô thường là loài quỉ có hình thù biến đổi luôn luôn.

KSH:

Lúc chung mạng dứt hơi hồn xuất,

Quỉ vô thường sẵn chực đem đi.

KSH: Kinh Sám Hối.