鬼王

A: King of demons, Satan.

P: Roi des démons, Satan.

Quỉ: Ma quỉ. Vương: vua, chúa.

Quỉ vương là vua loài quỉ, là chúa quỉ.

Quỉ vương còn được gọi là Kim Quang Sứ. (Xem chữ nầy)

TNHT: Quỉ vương đến trước Bạch Ngọc Kinh xin hành xác và thử thách các con. Thầy chẳng cho hành xác....

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.