Quyền huynh thế phụ
ID018352 - Tự Điển : Quyền huynh thế phụ 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần Q
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

權兄替父

Quyền: quyền hành. Huynh: anh. Thế: thay thế. Phụ: cha.

Quyền huynh thế phụ là cái quyền hành của anh là thay thế cho cha khi cha mất để lo cho các em.