權能

A: Power.

P: Pouvoir.

Quyền: quyền hành. Năng: cái khả năng làm được công việc.

1. Quyền năng là khả năng thi hành quyền lực của mình.

TNHT: Con sẽ trọng đại và đủ quyền năng do Thiên ý.

2. Quyền năng là những phép thần thông do tu luyện mà có được.

Chư Thánh, Tiên, Phật đều có những quyền năng đặc biệt như: Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, v.v... nhưng các Đấng ấy tránh phô trương vì sợ dân chúng bị mê hoặc.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.