A: The prison.

P: Le prison.

Rạc: nhà giam. Thường nói: ở tù ở rạc.

Rạc tù là nhà tù, nơi giam giữ người có tội.

KSH: Nết xéo xiên gặp chỗ rạc tù.

KSH: Kinh Sám Hối.