A: To run quickly.

P: Courir rapidement.

Ruổi: chạy mau. Dong: đi thẳng một mạch.

Ruổi dong hay Dong ruổi là đi mau và đi thẳng một mạch tới nơi.

NH: Xin Thần Thánh ruổi dong cỡi hạc.

KCHKHH: Ngọc Hư Cực Lạc đon đường ruổi dong.

NH: Niệm Hương.

KCHKHH: Kinh cầu hồn khi hấp hối.