A: The pagoda.

P: La pagode.

Rừng thiền là dịch chữ Thiền lâm 禪林

Rừng: chữ Hán là Lâm, là vùng đất rộng có nhiều cây cối mọc lâu năm. Thiền: ngồi yên lặng suy tưởng.

Rừng thiền, tức là Thiền lâm, chỉ cảnh chùa, nơi tu hành, vì nơi đó tịch mịch vắng vẻ như ở trong rừng để các nhà tu ngồi thiền định.

TNHT:

Rừng thiền nhặt thúc tiếng chuông trưa.

Mau chân ráng lướt tới rừng thiền.

TNHT: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.