Sai suyễn

差舛

A: To be wrong.

P: Être dans l"erreur.

Sai: Sai khiến, bảo làm, lầm, không đúng. Suyễn: sai trái, lẫn lộn.

Sai suyễn là sai lầm, không đúng.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Không hề sai suyễn một mảy may nào cả.