SÀM

SÀM: 讒 Gièm pha, nói xấu, phao vu.

Thí dụ: Sàm biện, Sàm tấu, Sàm thần.