Sanh phần

生墳

A: Pre-death tomb.

P: Tombeau fait du vivant.

Sanh: Sanh ra, sống. Phần: cái mộ, cái mả.

Sanh phần là cái mộ làm sẵn, dành cho người già đang còn sống.

Sanh phần đồng nghĩa: Sanh khoáng.