Suy tiểu tri đại
ID018538 - Tự Điển : Suy tiểu tri đại 🖶 Print this Tự Điển
dictionary : Cao Đài Tự Điển - Vần S
Tác Giả : Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng (1940-2005) Bút hiệu Đức Nguyên

Suy tiểu tri đại

推小知大

Suy: Suy nghĩ, suy xét, tìm ra mối. Tiểu: nhỏ. Tri: biết. Đại: lớn.

Suy tiểu tri đại là suy nghĩ việc nhỏ thì biết việc lớn.