Sử quán

史館

A: The historical archives, Service of historians.

P: Archives historiques, Service des historiens.

Sử: Lịch sử. Quán: nhà, sở để làm việc công.

Sử quán là nhà tàng trữ tài liệu lịch sử, là cơ quan làm việc của những người viết sử.