Sử thi

史詩

A: Epic poem.

P: Poème épique.

Sử: Lịch sử. Thi: thơ ca.

Sử thi là thơ ca về lịch sử, tức là những bản anh hùng ca nói về lịch sử của một dân tộc.