Tà pháp

邪法

A: The diabolic means.

P: Les moyens diaboliques.

Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Pháp: tất cả những điều, sự việc, hiện tượng.

Tà pháp là tất cả những sự việc không ngay thẳng, có mục đích không tốt đẹp, trái đạo lý.

Phật Mẫu Chơn Kinh: Diệt hình tà pháp cường khai đại đồng.