Tà thần

邪神

A: Evil spirit.

P: Mauvais génie.

Tà: Lệch, cong vạy, gian trá, ma quỉ, trái với Chánh. Thần: vị Thần.

Tà thần là vị thần thuộc Tà phái của Quỉ vương.

Trái với Tà thần là Chánh Thần.

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển:
Còn bỏ đạo thì các con ở dưới phép Tà thần.

Những kẻ nào đã làm môn đệ của Tà thần tinh quái thì không thế gì làm môn đệ Thầy đặng.