TẢ

TẢ: 左 - Phía tay trái, trái với Hữu. - Bất chánh.

Thí dụ: Tả chiêu hữu mục, Tả đạo.