Tạ khách

謝客

A: To refuse to receive guests.

P: Éconduire les visiteurs.

Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Khách: người khách đến nhà.

Tạ khách là từ chối không tiếp khách.