Tạ tội

謝罪

A: To confess one" fault.

P: Avouer sa faute.

Tạ: - Nói lời cảm ơn. - Xin lỗi. - Từ chối. Tội: tội lỗi.

Tạ tội là nhận tội và xin tha thứ.