Tác động

作動

A: To act.

P: Agir.

Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Động: chuyển động.

Tác động là làm cho chuyển động.