Tác phong

作風

A: Behaviour.

P: Conduite.

Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Phong: cử chỉ dáng dấp.

Tác phong là lề lối làm việc, cách đối xử với người khác.