Tác trái

作債

A: To lend.

P: P: Prêter.

Tác: Làm ra, gây ra, tạo nên. Trái: món nợ.

Tác trái là cho vay nợ.

Người tác trái là người chủ nợ, gọi là Trái chủ; còn người mắc nợ thì gọi là Trái hộ, hay Trái gia.

Thuyết Ðạo của Ðức Phạm Hộ Pháp: Hạng thứ nhì là hạng tác trái, nghĩa là người đã cho vay.