Tài bồi

裁培

A: To cultivate.

P: Cultiver.

Tài: Trồng cây. Bồi: đắp thêm.

Tài bồi là vun trồng, trau giồi, đào luyện.