Tài cán

才幹

A: Capacity.

P: La capacité.

Tài: Tài năng làm được việc. Cán: làm việc, cốt cán.

Tài cán là khả năng tài giỏi làm được việc.