Tài chánh

財政

A: The finance.

P: La finance.

Tài: Tiền bạc. Chánh: sắp đặt cho yên, quản lý.

Tài chánh là sự quản lý về tiền bạc của một đoàn thể.