Tài liệu

材料

A: Materials, documents.

P: Matériaux, documents.

Tài: Gỗ dùng làm đồ đạc. Liệu: đồ vật.

Tài liệu là chỉ chung các thứ giấy tờ, văn bản, sách vở, dùng để nghiên cứu cho hiểu rõ một vấn đề, làm thành bài thuyết trình, luận án hay một tác phẩm khảo cứu.