Tài sắc

才色

A: Talent and beauty.

P: Talent et beauté.

Tài: Tài năng làm được việc. Sắc: sắc đẹp của con gái.

Tài sắc là chỉ người con gái có tài năng và có sắc đẹp.

Tài sắc cũng có nghĩa trong thành ngữ: trai tài gái sắc, con trai tài giỏi kết duyên với người con gái có sắc đẹp.

Nữ Trung Tùng Phận: Mẹ dạy con gái:
Trông người so sánh với ta,
Lường tài cân sắc hiệp hòa mới nên.