TÁI

1. TÁI: 再 Lại một lần nữa.

Thí dụ: Tái bản, Tái cầu, Tái thệ.

2. TÁI: 塞 Vùng biên giới.

Thí dụ: Tái ông thất mã.