Tái bút

再筆

A: Post-script (viết tắt PS).

P: Post-scriptum (PS).

Tái: Lại một lần nữa. Bút: viết, cây viết.

Tái bút là viết thêm vào chỗ phía sau của một bức thơ đã ký.