Tái nhậm

再任

A: To retake up one" s function.

P: Reprendre sa fonction.

Tái: Lại một lần nữa. Nhậm: gánh vác chức vụ.

Tái nhậm là nhậm chức trở lại.

Bát Đạo Nghị Định: Cúi xin Đức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Đạo.